PROJEKT BADAWCZY JABŁKO

Cele ogólne:
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci;
• kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci.
Cele szczegółowe:
• kształtowanie postaw proekologicznych;
• poznawanie rożnych ekosystemów; ogród, sad;
• poznawanie warunków niezbędnych do życia roślin;
• poznanie sposobu klasyfikowania drzew owocowych;
• kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji;
• doskonalenie umiejętności formułowania pytań;
• wzmacnianie poczucia sprawstwa, budowanie poczucia własnej wartości;
• kształtowanie nawyków higienicznych i wdrażanie do bezpiecznego obchodzenia się ze sztućcami podczas przygotowania posiłków;
• wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem;
• poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się poza terenem przedszkola – ogród,sad;
• rozwijanie twórczego i logicznego myślenia;
• dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej.

PRZESDZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Skip to content

Informacje o dostępności architektocznej oraz cyfrowej Naszego Przedszkola, znajdą Państwo w poniższych plikach:

Deklaracja dostępności
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Dostępność architektoniczna