Previous
Next

Zaufaj dzieciom, bo one są twórcami przyszłości

Nasza edukacyjna

Realizując zadania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przyjętych do realizacji programów, należy zadbać o to, aby dzieci mogły dochodzić do wiedzy i nabywać umiejętności dzięki odpowiednio przygotowanemu otoczeniu w tzw. ,,kącikach zainteresowań’’. Dzięki zgromadzeniu w nich darów przyrody i odpowiednich pomocy dzieci w zgodzie z naturą poprzez zabawę poznają świat, przetwarzają doświadczenia w różnych formach, utrwalają umiejętności i przenoszą je jako kompetencje na inne sfery swojego działania. Przestrzeń i odpowiednie pomoce motywują dzieci do podejmowania działania, odkrywania zjawisk i procesów, które nimi kierują, eksperymentowania. Sale zajęć zmieniły się w pracownie, a wychowankowie swoją aktywnością wypełniają ogród, boisko i place zabaw. Jedność wszechświata, szacunek dla indywidualności, aktywna zabawa, globalne doświadczanie otaczającej rzeczywistości to freblowskie zasady dochodzenia do wiedzy. Dzięki wolności ekspresji, kreatywności, rozwijaniu kontaktów społecznych w sferze werbalnej, muzycznej, ruchowej, plastycznej dzieci osiągają pełnię swojej autonomii
i harmonii rozwoju. Takie otoczenie pozwala także dzieciom o odmiennym rozwoju w eksploracji świata zgodnej z własnymi możliwościami, tempem i rytmem rozwoju. Wysoki poziom kształcenia zapewniają pomoce rozwojowe tzw. ,,dary zabawy”, za pomocą których dzieci odtwarzają i przekształcają treści edukacyjne badając ,,świat”.

Pedagogika C. Freineta, to filozofia i sposoby nauczania odnoszące się do bezpośredniej aktywności dzieci. To one nadają kierunek działaniom nauczycieli, a ich zadaniem jest takie zorganizowanie przestrzeni edukacyjnej, aby ona nadawała kierunek zainteresowaniom dzieci. Inspiracja, motywacja, wybrana technika pracy ma za zadanie, za pomocą prób i błędów wdrażać przedszkolaki do nabywania wiedzy o świecie. Pracownia stworzona przez nauczyciela – partnera w działaniu, to sposób na uzupełnianie realizacji podstawy programowej w poszerzonej przestrzeni funkcjonalnej, otwartej na środowisko i społeczność lokalną. Techniki promują działalność zespołową grupy rówieśniczej, podmiotowość, odpowiedzialność za podejmowane wyzwania.

Techniki przenikają się miedzy sobą, inspirują do podejmowania kolejnych aktywności zgodnie z wrodzonym planem działania. Pozwalają także dzieciom o rozwoju wolniejszym, wykraczającym poza normy rozwojowe, przyspieszonym, podejmować działania na miarę własnych potrzeb w preferowanym obszarze edukacyjnym. Jest to doskonały obszar do podejmowania indywidualizacji oddziaływań na zasadach podmiotowości i szacunku dla rytmu i tempa rozwoju każdego z wychowanków, jego możliwości psychofizycznych.

Dziecko w trakcie swojego naturalnego rozwoju wyraża swoją osobowość, poprzez różne relacje z samym sobą i otaczającym je środowiskiem. Rozwój jest tutaj spostrzegany jako proces, w którym zachodzą zmiany ilościowe jak i jakościowe. Nadanie tym naturalnym zmianom odpowiedniej jakości, będzie celem kształtowania tych naturalnych zadatków. Znajomość funkcjonowania swojego ciała i umysłu, nawyki w działaniu, to proste kompetencje, które dzieci powinny umieć przełożyć na język praktyki. Jest to spójność w tym co wiemy, myślimy i jak postępujemy. Nabywając te umiejętności poprzez zabawę, dzieci będą doskonaliły się, podmiotowo funkcjonowały w społeczeństwie, nauczą się szybkiego i elastycznego przystosowania do zmian zachodzących w środowisku. Wysoką jakość podejmowanych działań zapewnią też praktykowane do tej pory innowacyjne metody pracy, tradycje i zwyczaje placówki.

Nasze przedszkole nawiązało współpracę z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia i będzie uczestniczyć w programie promującym zdrowie.

Ważnym zadaniem przedszkola jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u dzieci nawyków dbałości o zdrowie własne i najbliższych oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającemu zdrowiu. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela i rodziców. Jej celem jest rozwijanie u dzieci umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia.

Jako Przedszkole Promujące Zdrowie będziemy stwarzać warunki i podejmować działania, które będą sprzyjały:

  • Tworzeniu przyjaznego środowiska i wytwarzania nawyków związanych z ochroną, doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego.
  • Promowaniu zdrowia jako procesu umożliwiającego całej społeczności przedszkolnej zwiększenia kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy.
  • Ukierunkowaniu działań i kształtowaniu zachowań prozdrowotnych oraz dokonywaniu zmian w środowisku życia.
  • Aktywizowaniu dzieci do praktycznego przygotowywania zdrowych posiłków.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu.

  • Grupa „Pluszowe Misie” wtorek, czwartek
  • Grupa „Słoneczka” poniedziałek, czwartek
  • Grupa „Tęczowa” wtorek, piątek
  • Grupa „Kraina Kubusia Puchatka” poniedziałek, czwartek

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym jest włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego oraz programu do nauki języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy. Tworzy się warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi wykorzystuje naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

z przedszkola

Dzień Ciasta Marchewkowego

Dzieci z naszego przedszkola obchodziły dziś Dzień Ciasta Marchewkowego. Najpierw utrwaliły wiadomości o zdrowotnych właściwościach marchewki oraz innych produktów spożywczych. A następnie z apetytem zjadały ciasto marchewkowe przygotowane przez nasze wspaniałe

Czytaj dalej »

Dzień Naleśnika

Można je jeść na śniadanie, obiad i kolację. Smakują z powidłami, dżemem, serem, miodem, bez niczego, a także z wytrawnymi dodatkami.Nie obyło się bez degustacji. Wszystkie dzieci uznały, że naleśniki przygotowane przez nasze kochane Panie

Czytaj dalej »
Skip to content

Informacje o dostępności architektocznej oraz cyfrowej Naszego Przedszkola, znajdą Państwo w poniższych plikach:

Deklaracja dostępności
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego
Dostępność architektoniczna