Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu 

TEL. 16 621 66 24 , 533 215 536
email : 
sekretariat@mp10.jaroslaw.pl
strona www : dziesiateczka.jaroslaw.pl   


STRONA GŁÓWNA INFORMACJE GRUPY PRZEDSZKOLNE GRUPY ŻŁOBKOWE GALERIA ARTYKUŁY KADRA JADŁOSPIS 

ROK ZAŁOŻENIA : 1978
ROK ODDANIA NOWEGO BUDYNKU : 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DYREKTOR :                                   mgr JOLANTA  MAZUR
ADRES :                                            os.KOMBATANTÓW 22 , 37-500 JAROSŁAW
GMINA I POWIAT :                        JAROSŁAW
E-MAIL                                              sekretariat@mp10.jaroslaw.pl

ORGAN PROWADZĄCY :              GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
NADZÓR PEDAGOGICZNY :       PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

  NABÓR 2020/2021

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 
W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

          Podstawa prawna:

    1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z poźn. zm.).

 

    2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 21sierpnia 2019 (Dz. U.2019, poz. 1737)).

 

    3.      Uchwała Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław (Dz. U. Woj. Podkarpackiego  z 2017 r. poz. 1516).

 

    4.      Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych           prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021.

 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 

Rekrutacja dzieci do  Miejskiego   Przedszkola  nr 10 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.      „przedszkolu” należy przez to rozumieć: Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu,

2.      ,,przedszkole pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego

  rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

 

 

POSTANOWIENIA  REKRUTACYJNE

 

§ 2

 

1.      System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

2.      Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020 r., w oparciu o kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

3.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 10.

4.      W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych  biorą udział dzieci                w  wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

5.      W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów żłobkowych biorą udział dzieci  w  wieku od 1 do 3 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.   Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się  o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.

  1. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  2. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie art. 131 ust. 7  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

CZYNNOŚCI DOTYCZACE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

§ 3

 

 1.      W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://www.naborp‑kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw. Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia w terminie określonym w harmonogramie naboru.

 2.      W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.

 3.      Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

 4.      W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka  tylko w wersji papierowej na druku pobranym  w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.

 5.      Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o  kontynuowaniu   nauki w dotychczasowym przedszkolu.    

 6.      Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 7.      Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 8.      Wypełniony wniosek:    podpisują   rodzice /prawni opiekunowie  / dziecka,

·         podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

·         sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w  przedszkolu pierwszego wyboru.

 

 

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

 

§ 4

 

    1.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10

 

    2.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 

·         sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku

·         ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.

·         ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.

·         sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

    3.Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu o:

 

1)kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe,

2)kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe,

3)w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji.

 

   4.Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie określonym w harmonogramie naboru oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

§ 5

 

  Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

  1.          W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

  2.          Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

  3.          W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  4.          Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.

  5.          Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§6

 

 1.       Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca  okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

 2.       Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach  postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 3.       W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.