Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu 
TEL. 16 621 66 24 , 533 215 536
email : 
sekretariat@mp10.jaroslaw.pl
strona www : dziesiateczka.jaroslaw.pl   
                       

STRONA GŁÓWNA INFORMACJE GRUPY PRZEDSZKOLNE GRUPY ŻŁOBKOWE GALERIA ARTYKUŁY KADRA JADŁOSPIS 


PRZEDSZKOLE   PROMUJACE      ZDROWIE

OPŁATY

JĘZYK ANGIELSKI

RODO
    

                      PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE 

------------------     

 GRUPA PLUSZOWE MISIE-NASZE DZIAŁANIA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019/2020       


---------------------------------

Co to jest zdrowie - ten się tylko dowie...

Opracowała : Beata Składan

             

Serdeczne podziękowania dla pani Ani za wizytę w naszym Przedszkolu. 

Spotkanie to miało na celu uświadomienie przedszkolakom jak ważna jest dbałość o zdrowie i odpowiednia higiena. 

Pani pielęgniarka przygotowała również krótką pogadankę oraz pokaz na temat profilaktyki zdrowotnej i opowiedziała na czym polega jej praca.

Szanowni rodzice!

Miło nam poinformować,

że nasze przedszkole nawiązało współpracę

 z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia

i będzie uczestniczyć w programie promującym zdrowie.

    Ważnym zadaniem przedszkola jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u dzieci nawyków dbałości o zdrowie własne i najbliższych oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającemu zdrowiu.

    Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela               i rodziców. Jej celem jest rozwijanie u dzieci umiejętności  życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia.

    Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jarosławiu funkcjonuje od roku 1979.                        Jest  usytuowane na osiedlu Kombatantów. Od roku 2013 pracujemy w nowo wybudowanym budynku, wyposażonym w estetycznie urządzone sale, dwa place zabaw, gabinet do terapii, salę wielofunkcyjną  i dobrze wyposażonym zapleczem kuchennym. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci  w wieku przedszkolnym i 37 dzieci w wieku od 1 roku życia do lat 3. Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród rodziców i środowiska lokalnego. Nauczyciele stosują wiele innowacyjnych form           i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej, które podnoszą jakość pracy przedszkola. Rodzice aktywnie wspierają nauczycieli w wychowaniu i edukacji ich dzieci.  Cała społeczność przedszkolna dba o wysoki poziom pracy i bezpieczeństwo wychowanków.

 

 

 

 

Jako Przedszkole Promujące Zdrowie będziemy stwarzać warunki

i podejmować działania, które będą sprzyjały:

·         Tworzeniu przyjaznego środowiska i wytwarzania nawyków związanych z ochroną, doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego.

·         Promowaniu zdrowia jako procesu umożliwiającego całej społeczności przedszkolnej zwiększenia kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy.

·         Ukierunkowaniu działań i kształtowaniu zachowań prozdrowotnych oraz dokonywaniu zmian w  środowisku życia.

·         Aktywizowaniu dzieci do praktycznego przygotowywania zdrowych posiłków.

 

Koordynator do spraw promocji zdrowia:

·         mgr Beata Składan  - nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Kolcun - nauczyciel stażysta 

 

Zespół do spraw promocji zdrowia:

 

                     mgr Lucyna Mielniczek – nauczyciel dyplomowany

  mgr Laura Mil  - nauczyciel kontraktowy

mgr Marta Kolcun – nauczyciel stażysta

    mgr Katarzyna Stypa – nauczyciel stażysta

  mgr Anna Ożga - nauczyciel kontraktowy

   Gliniak Halina -  starszy intendent

                          Małgorzata Fleszar  - pracownik niepedagogiczny

                                Elżbieta Lewandowska – pracownik niepedagogiczny

              Ewa Kubis – pracownik niepedagogiczny

                      Elżbieta Boryło – pracownik niepedagogiczny

                                    Rodzice poszczególnych grup:   grupa   Pluszowe Misie

                                                      grupa   Tęczowa

                                                        grupa   Słoneczka

                                                                     grupa   Kubusia Puchatka

                                                    

                        Priorytet działań prozdrowotnych

                   ,, Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”.

  Diagnoza

 

 Zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”. We współczesnym podejściu do zdrowia uwzględnia się całościową koncepcję, która traktuje człowieka jako całość. Składają się na nią aspekty zdrowia:

- zdrowie fizyczne

-zdrowie psychiczne

-zdrowie społeczne

- zdrowie duchowe

      Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy. Działania w promocji zdrowia ukierunkowane są na kształtowanie u ludzi zachowań prozdrowotnych oraz dokonywanie zmian           w środowisku życia.   

     Przedszkole promujące zdrowie jest miejscem, w którym cała społeczność przedszkolna podejmuje starania jak poprawić swoje samopoczucie, jak uczyć się  zdrowo żyć, jak stwarzać przyjazne środowisko pozytywnie wpływające na zdrowy styl życia.   

     Od wielu lat w naszym przedszkolu prowadzone są różnorodne działania prozdrowotne,  w których przedszkolaki aktywnie i bardzo chętnie uczestniczą. Dzieci od najmłodszych lat uczą się dbać o własne zdrowie. Dlatego też widząc potrzebę realizacji edukacji prozdrowotnej postanowiliśmy nawiązać współpracę                          z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia.

 

 

      W wyniku diagnozy wyłoniliśmy  następujące problemy:

·         niewłaściwe nawyki żywieniowe,

·         negatywny wpływ reklam na sposób odżywiania,

·         niechęć dzieci do spożywania owoców, warzyw (surówek),

·         nie wystarczający poziom edukacji w zakresie wpływu stylu życia na zdrowie, 

·         niepokojąca nagminność korzystania przez dzieci z komputera, granie i oglądanie bajek wpływających negatywnie na rozwój emocjonalny dzieci,

·         nasilone stany emocjonalne u niektórych dzieci: apatia, agresja, wycofanie.

 

 

                                                    Cele

 

                                 w dążeniu promocji zdrowia

 

                       jako Przedszkola Promującego Zdrowie

 

 

 

 

 

 

·         zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do zabawy i nauki,

·         kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych,

·         zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć wychowankom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

·         zadbać o rozwój  potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego wychowanków oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

·         do programu nauczania przedszkola włączyć  aktywizujące metody pracy, które rozwiną kompetencje zdrowotne i umiejętności dbania o zdrowie przez dzieci

·         realizować programy edukacyjne i programy własne o tematyce zdrowotnej,

·         wyposażać wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

·         kształtować właściwe nawyki żywieniowe poprzez  zwiększenie ilości zjadanych przez dzieci surówek, owoców i warzyw,

·         organizować otoczenie dziecka, które sprzyjać będzie ochronie owadów              i ptaków (hoteliki dla owadów, budki lęgowe dla ptaków),

·         minimalizować korzystanie z komputera i gier komputerowych  w domu, w celu prawidłowego rozwoju emocjonalnego,

·         promować muzykę jako metodę pozytywnie  wpływającą na rozwój fizyczny,      wzbogacenie świata uczuć i postaw estetycznych oraz systemu nerwowego dziecka, 

·          angażować rodziców w podejmowane działania w zakresie promocji zdrowia.

 

 

 

 

    Kryterium sukcesu

 

       Tak wyznaczone priorytety i cele służyć będą twórczej, radosnej i nieskrępowanej aktywności dzieci.

Nabycie przez nie prawidłowych nawyków żywienia i prowadzenia aktywnego stylu życia sprawią, że w przyszłości będą zdrowymi, aktywnymi                 

    i świadomymi uczestnikami życia społecznego.