Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu  
TEL. 16 621 66 24 , 533 215 536
email : przedszkole_10@vp.pl
strona www : dziesiateczka.jaroslaw.pl   


STRONA GŁÓWNA INFORMACJE GRUPY PRZEDSZKOLNE GRUPY ŻŁOBKOWE GALERIA ARTYKUŁY KADRA JADŁOSPIS 


PRZEDSZKOLE   PROMUJACE      ZDROWIE


OPŁATY


JĘZYK ANGIELSKI


RODO

----------------------

Język Angielski

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU

2018 /2019 r.

 ----------------------------------------------------------------

CZĘSCI CIAŁA

-----------------------------------------------------

MOJA RODZINA

------------------------------------------------------

ZABAWA W WILKA I OWIECZKI

------------------------------------------------------

POZNAJEMY DNI TYGODNIA

------------------------------------------------------

ZAJECIA WSZYSTKICH GRUP PRZEDSZKOLNYCH

------------------------------------------------------

ZWIERZĘTA W ZOO

------------------------------------------------------

Drodzy Rodzice

Zajęcia mają na celu osłuchanie się przedszkolaków z brzmieniem języka angielskiego oraz reagowanie na proste polecenia i pytania. Nauczyciel wprowadza dzieci w świat obcego języka w sposób przyjazny i dostosowany do ich możliwości. Skupiając się głównie na rozwijaniu sprawności słuchania i mówienia, poprzez zabawę uczy słownictwa, rymowanek oraz piosenek w języku angielskim. Dzieci mają możliwość: słuchania nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów, mimiki; słuchania nagrań w języku angielskim; słuchania i oglądania krótkich bajek tematycznych; powtarzania za nauczycielem zwrotów w języku angielskim, recytacji wierszy i śpiewania piosenek. W celu przyswojenia zaplanowanych treści nauczyciel wykorzystuje różnorodne środki dydaktyczne t j. plansze edukacyjne, maty, gry dydaktyczne, środki AUDIO i VIDEO.
            Treści proponowane do realizacji na zajęciach obejmują następujące kręgi tematyczne: poznawanie siebie i otoczenia, rodzina, dom, święta państwowe i okolicznościowe, kolory, liczby, części ciała, ubiór, pogoda, zwierzęta na farmie, dzikie zwierzęta, środki transportu, owoce, warzywa, zabawki, wakacje

Na tablicy informacyjnej z języka angielskiego co miesiąc dodawane są informacje o realizowanym rozdziale. Przedstawione są  piosenki, rymowanki, zwroty, zabawy, karty pracy i dodatkowe słownictwo.

CEL NAUKI JĘZYKA NAGIELSKIEGO

Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Cele dydaktyczne dotyczące sprawności słuchania:

·      osłuchanie z brzmieniem języka angielskiego;

·      reagowanie na proste polecenia i pytania;

·      rozumienie ogólnego sensu prostych wypowiedzi.

Techniki nauczania:

·      słuchanie nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki;

·      słuchanie nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki);

·      słuchanie i rozpoznawanie dźwięków z otoczenia;

·      słuchanie tekstu czytanego;

·      słuchanie muzyki i kojarzenie jej z tekstem w języku angielskim;

·      wyszukiwanie konkretnej, krótkiej informacji w usłyszanym tekście.

Cele dydaktyczne dotyczące sprawności mówienia:

·      umiejętność poprawnego powtórzenia prostych wypowiedzi;

·      poprawne odtwarzanie tekstów piosenek, wierszyków i wyliczanek;

·      zdobycie poprawnej wymowy;

·      nazywanie ludzi, zwierząt, przedmiotów i podstawowych zjawisk;

·      samodzielne budowanie bardzo prostych i krótkich wypowiedzi dotyczących samego siebie, rodziny i otaczającego świata;

·      udzielanie prostych odpowiedzi na pytania.

Techniki nauczania:

·      powtarzanie za nauczycielem, nagraniem;

·      konstruowanie prostej wypowiedzi;

·      odgrywanie scenki lub dialogu;

·      recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki;

opowiadanie historyjki obrazkowej.

Materiał leksykalny

·           Witamy się i przedstawiamy po angielsku.

·           Poznajemy nazwy kolorów.

·           Moja rodzina. Nazwy członków rodziny.

·           Poznajemy nazwy przedmiotów szkolnych.

·           Liczymy od 1 do 10. Liczba mnoga rzeczowników. One-ten

·           Poznajemy nazwy części ciała i proste polecenia.

·           Zabawki.

·           Święta i tradycje (np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Halloween, urodziny).

·           Nazwy zwierząt domowych.

·           Nazwy zwierząt egzotycznych.

·           Nazwy potraw.

·           Owoce.

·           Warzywa.

·           Nazwy części garderoby.

·           Wyrażanie emocji (np.  Are you……happy, sad, angry, hungry?)

·           Upodobania (I like… I don’t like).

·           Ćwiczenia ruchowe TPR- wydawanie poleceń i reagowanie na nie.

- Touch your……          - Open your …..           – jump ……

- Point to…….               - Close your ……         - Count to …..

- Say………                   - Turn ……….              – Clap your hands.

                         - Stamp your feets

 

Konstrukcje zdaniowe

 

·         Zdania z operatorem am/is/are.

What’s your name? My name is…..

How are you? I am fine.

How old are you? I am 5/6.

What is it/ what is this. It is……

Who is …… This is…….

Is it big?

·         Zdania z operatorem „can”.

Can I have an ice-cream?

Can you run?

·         Zdania z operatorem have/has got.

I have got.

She has got………

·         Zdania z operatorem “do”

Do you like......?

·         Zdania typu “wh- questions”

Where is…..

What’s…..

·         Tryb rozkazujący

Stop! Jump! Sit down! Get up!

 

 

METODY NAUCZANIA

     Metoda naturalna (Natural metod)
Metoda naturalna stosuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko. Zadaniem nauczyciela jest stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom osłuchanie się z językiem obcym i zrozumienie wypowiedzi. Nauczyciel komunikuje się z dziećmi w języku obcym wspomagając rozumienie gestem, mimiką, realiami, powtarzając swą wypowiedź w różny sposób, opisując czynności swoje i uczniów

     Metoda bezpośrednia

Metoda ta zaleca używanie języka obcego kosztem zredukowania lub nawet całkowitej eliminacji języka ojczystego. Dzieci nie tylko są ,, otoczone” językiem angielskim, ale mają okazję postrzegać i poznawać świat właśnie w tym języku.

     Metoda komunikacyjna (Communicative approach)

Podejście komunikacyjne wykorzystuje wiele różnych technik wypracowanych przez inne metody nauczania. Metoda ta wykorzystuje sytuacje zaistniałe na zajęciach do komunikowania się w języku angielskim. Celowość i autentyczność jest najważniejszą jej wartością. Materiał nauczania prezentuje się w kontekście sytuacyjnym, wspomagając rozumienie pomocami wizualnymi.

     Metoda audiolingwalna (audio-lingual method)

     Celem tej metody jest opanowanie słuchania i mówienia w języku obcym przez wyrobienie nawyków językowych. Odbywa się to w sposób mechaniczny w drodze wielokrotnego powtarzania. Uczniowie nie są zachęcani do samodzielnego tworzenia wypowiedzi.

     Metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response)

We wczesnych fazach kontaktu z językiem nauczyciel komunikuje się z uczniami wydając polecenia, których rozumienie uczniowie demonstrują ruchem. Wydając polecenie po raz pierwszy nauczyciel modeluje oczekiwane zachowanie

 

 

JĘZYK STOSOWANY NA ZAJĘCIACH

Wstępna faza zajęć:

Sit/Stand in the circle, please.

Let’s sing a song!

What day is it today?

What colour is it?

What’s the weather like?

Is it spring, summer, autumn or winter?

Prezentacja słownictwa i piosenek:

What’s in the bag?

What’s this?

Point to the...

Czas na piosenkę:

Let’s sing a song!

Join in.

Do the actions.

Prezentowanie arkusza pracy:

Look at the picture.

What is it?

Who is it?

How many….?

Use the stickers.

Count and write.

Draw a line.

Colour.

Fold and stick.

Find, circle and write.

Count.

Write the number in the box.

Look and colour.

Colour by numbers.

Join the dots.

Trace over the dots.

Find and count.

Listen and match.

Count and match.

Circle the odd one out.

Powrót do stolika:

Go to your table, please.

Czas na historyjkę:

Listen. Look. Are you ready?

Who wants to be...?

Hands up.

Hands down.

Czas na rozmowę:

Which one’s missing?

Bring me the...

Ćwiczenia dodatkowe:

Throw the dice.

It’s your turn.

It’s my turn.

1,2,3... Touch the...

Nagradzanie:

Well done!

Excellent!

Fantastic!

That’s lovely.


PRZYKŁADOWE ZABAWY I ĆWICZENIA Z DZIEĆMI

 

Say Hello with your hand (foot, nose)!

Gra utrwalająca słownictwo dotyczące ciała

Nauczyciel wydaje kolejno polecenia.

Dzieci witają się w różny sposób. Podają sobie ręce, dotykają się stopami, łokciami lub nosami. Mówią przy tym: Hello head! Hello foot! itd.

Odd man out

Nauczyciel prezentuje trzy przedmioty lub rysunki, z których dwa należą do tej samej kategorii, a trzeci do innej. Dzieci oceniają, który z nich nie pasuje do reszty.

Wprowadzenie języka poleceń i uczenie dzieci prawidłowej reakcji na te polecenia, np.:

Look! Listen!

Open the book and have a look!

Come here!

Stand up! / Sit down!Say „Hello” to your friend!

 

Sing a song! Let’s ... !

Wave „Goodbye” to your teacher!

Give me ... ! Show me ... !

Catch the ball!

Open / Close your eyes!, etc.

Pociąg ze słowami


Dzieci powtarzają we właściwej kolejności słowa wypowiedziane przez poprzedników i dodają jedno własne.

Odnajdowanie i wskazywanie właściwych przedmiotów/ilustracji
Nauczyciel umieszcza w różnych częściach sali karty obrazkowe przedstawiające kolory. Następnie prosi uczniów o wskazanie właściwej karty:

Point to red.

Point to green. etc.

Simon says

Nauczyciel wydaje polecenia znane z wcześniejszej nauki. Dzieci wykonują je tylko wtedy, gdy są poprzedzone zwrotem Simon says.

A wardrobe flies!

Gra ruchowa sprawdzająca rozumienie wybranych słów.

Sprawdzamy, czy dzieci znają następujące słowa oznaczające latające zwierzęta lub przedmioty: bird, plane, bee, parrot,

helicopter, rocket, balloon, kite.

Jednocześnie pytamy o to, czy mogą wymienić inne zwierzęta lub przedmioty, które nie latają, jak np. car, train, hamburger, doll, table, itd.

Następnie prosimy dzieci by udawały, że latają, gdy słyszą zdanie A plane flies lub A bee flies i zatrzymywały się, gdy słyszą A doll flies lub A train flies.

·         Zapamiętywanie kolejności przedmiotówGreen tickets, please!

Gra ćwicząca spostrzegawczość dzieci, znajomość nazw kolorów i umiejętność liczenia do 6.

Przed zajeciami ustawiamy rzędy krzesełek, na każdym umieszczając kartkę z kolejną cyfrą od 1 do 6. W jednym rzędzie kartki są zielone, w drugim czerwone, w trzecim żółte, a w czwartym niebieskie. Rozdajemy dzieciom bileciki w czterech różnych kolorach (tych samych, co karteczki na krzesłach) z odpowiednią ilością kropek - od 1 do 6.

Gdy dzieci wejdą do sali mówimy na przykład: Yellow tickets please!

Wówczas wszystkie dzieci mające żółte bilety podchodzą do rzędu z żółtymi karteczkami i znajdują swoje miejsca po przeliczeniu kropek na bilecie. Przed zajęciem miejsca mówią np. I’ve got number 5.

·         Towarzystwo pacynki
Wybrana przez nauczyciela pacynka towarzyszy dzieciom na wszystkich zajęciach. Uczy się z nimi i bawi. Mówi tylko w języku angielskim.

·         Zgadnij, o czym myślę
Nauczyciel opisuje za pomocą znanych grupie słów oraz gestów wybrany przedmiot, dzieci odgadują, o której rzeczy rzecz mowa.

 

Zabawa ruchowa oparta na tekście piosenki:

Dzieci wraz z nauczycielem wykonują czynności prezentowane w tekście piosenki:

Are you ready do walk? Walk, walk, walk! (dzieci maszerują po sali)

Are you ready to jump? Jump, jump, jump! (dzieci podskakują w górę)

Are you ready to swim? Swim, swim, swim! (dzieci demonstrują czynność pływania,

Stosując odpowiednie ruchy itp.)

·      Now you are cars! Drive!

Gra utrwalająca wybrane czasowniki oraz tryb rozkazujący

Nauczyciel wydaje polecenia, aby dzieci wcielały się w zwierzęta i przedmioty, oraz wykonywały różne czynności. (Planes - Fly!, Balls - Bounce! Singers - sing!, Babies - Cry!) itd.

·      Dzieci wraz z nauczycielem wykonują czynności prezentowane w tekście piosenki,

dotykając części ciała, których nazwy wymawiają:

Head and shoulders, children (dzieci dotykają swojej głowy i ramion)

one, two, three! (dzieci trzy razy klaszczą w dłonie) itd.Ćwiczenia gimnastyczne

Nauczyciel wydaje komendy, prezentując jednocześnie ćwiczenia ruchowe (uczniowie

obserwują i naśladują czynności nauczyciela):

Stand up, please! Good!

Put your arms up! Higher ... higher ... higher ...

Relax.

Now stretch your arms out. Wider ... wider ... wider ...

Relax.

Now, right foot. Stand on your right foot! 1 ... 2 ... 3 ...

Relax.

Now, left foot. Stand on your left foot! 1 ... 2 ... 3 ...

Relax.

Now, jump! Jump up three times! 1 ... 2 ... 3 ...

Very good! Thank you!

Zabawa ruchowa z wykorzystaniem maskotki

Nauczyciel przedstawia czynności za pomocą maskotki.

Trzymając misia przed sobą tak, aby dzieci dobrze go widziały, wydaje kolejno komendy:

Clap your hands! (miś „klaszcze”) Clap! Clap! Clap!
Touch your toes!
(miś „dotyka” swoich paluszków u nóg) Touch! Touch! Touch!

Point to your nose! (miś „wskazuje” na swój nosek)

Point to your ears! (miś „wskazuje” na swoje uszka)

 

 

Nauczyciel, zwracając się do dzieci mówi:

You are teddy bears now! Stand up, please! (pokazuje, by dzieci wstały)

Clap your hands! Clap! Clap! Clap! (miś „klaszcze” razem z dziećmi)

Touch your toes! Touch! Touch! Touch! (miś i dzieci dotykają paluszków u nóg)

Point to your nose! (miś i dzieci wskazują na swoje noski)

Point to your ears! (miś i dzieci wskazują na swoje uszka)

Say it again after me! (nauczyciel zachęca dzieci do powtórzenia wierszyka)

Clap your hands ...

It’s stormy! Hide!

Gra sprawdzająca zrozumienie przez dzieci określeń pogody

Dzieci ustawiają się wokół nauczyciela, tak by dobrze widziały, co za chwilę będzie robił. Nauczyciel mówi o pogodzie jednocześnie pokazując, jak można gestami i ruchami ją opisać.

It’s cold - mówi kuląc się z zimna.

It’s hot - mówi wachlując się ręką.

It’s rainy - mówi udając, że trzyma parasolkę.

It’s windy - mówi chwiejąc się i osłaniając od wiatru.

It’s sunny - mówi zasłaniając oczy dłońmi przed słońcem.

It’s stormy! Hide! - mówi kucając i zakrywając rękami głowę.

W innej wersji zabawy zamiast Hide! możemy krzyknąć Run away! Wówczas dzieci słysząc to polecenie powinny uciec pod ścianę.

 

 

Zabawa ruchowa w kręgu

Dzieci ustawiają się w kręgu. Na komendę nauczyciela: Let’s walk! oraz po zademonstrowaniu przez niego czynności chodzenia (spacerowania), dzieci zaczynają maszerować.

Po wypowiedzeniu kolejnych poleceń i zademonstrowaniu odpowiadających im czynności, dzieci naśladują i wykonują je wraz z nauczycielem.

Na komendę: Let’s hop! zaczynają podskakiwać w miejscu w górę.

Na komendę: Let’s run! zaczynają biegać.

Ostatnia komenda jest: Now let’s stop! Dzieci zatrzymują się w miejscu.

Teraz, gdy dzieci poznały już wszystkie czynności wykonywane na komendę nauczyciela,

uczą się piosenki do znanej melodii Panie Janie, jednocześnie wykonując czynności, o których śpiewają:

Walking, walking, walking, walking,

Hop, hop, hop! Hop, hop, hop!

Running, running, running,

Running, running, running,

Now let’s stop! Now let’s stop!

 

Zabawa ruchowa misiów pluszowych

Nauczyciel prosi dzieci, aby wcieliły się w rolę misiów pluszowych i razem z nim wykonywały kolejne czynności:

Teddy bear, teddy bear, touch the ground! („misie” dotykają podłogi)

Teddy bear, teddy bear, turn around! („misie” obracają się wokół własnej osi)

Teddy bear, teddy bear, point to the door! („misie” wskazują na drzwi)

Teddy bear, teddy bear, say „Hello!” („misie” machają „łapkami” na powitanie)

Teddy bear, teddy bear, jump up high! („misie” podskakują wysoko)

Teddy bear, teddy bear, reach for the sky! („misie” sięgają „łapkami” aż do „nieba”)

Teddy bear, teddy bear, count to five! („misie” odliczają na paluszkach do pięciu)

Teddy bear, teddy bear, that’s all right! („misie” pokazują znak: OK.! z uniesionym w górę kciukiem)

 

Zgadywanki typu Yes! / No! z użyciem kart obrazkowych (flashcards)

Nauczyciel losuje jedna spośród kilku znanych dzieciom kart obrazkowych (flashcards)

i, nie patrząc na obrazek, odwraca ja w kierunku grupy. Następnie stara się odgadnać nazw przedmiotu zilustrowanego na wylosowanej flashcard. Dzieci muszą zrozumieć wypowiedź

nauczyciela i ocenić, czy ma rację (Yes!), czy też nie ma racji (No!). Np. spośród zbioru flashcards do rozdziału pierwszego nauczyciel wylosował obrazek przedstawiający rower i, nie wiedząc o tym, mówi: T: It’s a train!

Ss: No!

T: It’s a bike!

Ss: Yes!

Zadania typu True or False!

Nauczyciel wypowiada zdania prawdziwe lub fałszywe, w odniesieniu do dowolnej ilustracji

w podręczniku lub zestawu flashcards.

 

T: Look at the cat. The cat is purple!

Ss: True!

T: Look at the mouse! The mouse is red!

Ss: False! The mouse is grey!

Zabawy plastyczne

różnego rodzaju rysunki albo wyklejanki „pod dyktando” lub według własnego pomysłu. Są często głównym nośnikiem treści dydaktycznych lub forma ich utrwalenia.

Nauczyciel wydaje polecenia:

Draw a banana

Draw an apple.

Draw a pear.

Draw an orange.

Draw a lemon.

Zabawa klockami

Let’s build a house

Nauczyciel dzieli dzieci na grupy. Każda grupa otrzymuje zestaw klocków oraz zadanie do wykonania.

Nauczyciel: Build a big house. / Build a little house. / Build a big ship. / Build a little ship. / etc.

Zabawę tę można przeprowadzić także w celu utrwalenia kolorów. Każda grupa dostaje zestaw klocków z przewagą danego koloru. Następnie nauczyciel objaśnia zadanie:

Build a blue house. / Build a red ship. / etc.

Po wykonaniu zadania, dzieci mogą przedstawić swoje prace: It’s a ship. A big ship. /It’s a ship. It’s little./ It’s a blue house.

Zabawa pamięciowa na bazie powyższego ćwiczenia:

Nauczyciel stawia zebrane prace w rzędzie. Jedno dziecko (ochotnik) opuszcza salę, bądź odwraca się plecami do nauczyciela.

W tym czasie jedna praca zostaje schowana. Nauczyciel pyta: What’s missing? Dziecko udziela odpowiedzi.

Dzieci wykonują z plasteliny elementy pizzy.

Nauczyciel:

Let’s make a pizza.

Take the yellow plasticine and make a circle.

Take the red plasticine and make a tomato.

Take the white plasticine and make an onion.

Take the red plasticine and make some ham.

Take the green plasticine and make some olives.

Take the yellow plasticine and make some cheese.

Mmm, tasty!

Zabawa farbą

Dzieci moczą palce w farbie, którą wcześniej nauczyciel umieszcza na kawałku tektury, po czym robią odciski na kartce papieru. Odcisk może być jeden lub więcej. Wokół odcisku/ów uczniowie rysują linię, tak by całość przypominała jakieś zwierzę. Po wykonaniu prac, dzieci pokazują swoje zwierzątka, pytając: What’s this? Reszta zgaduje. An elephant? A pig? Yes./No.

 Piosenki, rapy, rymowanki np.

 

ü  Can I have a pencil, please?

Can I have a pencil, please?

Here you are.  Here you are.
Thank you.  Thank you.

ü Touch your nose!

Touch your arm!

Touch your head!

Touch your leg!

Touch your hand!

ü Two little eyes to look around,
Two little ears to hear each sound,
One little nose to smell what’s sweet,
One little mouth that likes to eat.

ü Number one – touch your arm!

Number two – touch your shoe!

Number three – touch your knee!

Number four – touch the floor!

 

ü Look at the tree

Green, green tree

Look at the sun

Yellow, yellow sun.

Look at the sky

Blue, blue sky

Look at the moon

White, white moon

Łańcuszek pytań i odpowiedzi

Jest to sposób na utrwalenie konkretnej struktury pytania, np.:

S1: Hello! I’m Robert. What’s your name?

S2: Hello! I’m Patryk. Następnie Patryk zwraca się do kolejnego dziecka w grupie z powitaniem i pytaniem:

S2: Hello! I’m Patryk. What’s your name?

Dzieci siedzą w kole, w którego środku leży kilka przedmiotów. Po kolei wybierają po jednej rzeczy i podają sąsiadowi pytając o jego nazwę.

 

 

Opracowała: mgr Laura Mil

 


 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, obejmujące m.in.

- porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,

- obdarzanie uwagą rozmówcy,

- grzeczne zwracanie się do innych,

- przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych,

- umiejętność przedstawienia siebie (imię, nazwisko, adres);

2) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci, w tym zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy, poprawność artykulacji i gramatyki, uważne słuchanie i pytanie o niezrozumiałe informacje;

3) Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, np. przewidywanie skutków czynności manipulacyjnych, grupowanie przedmiotów, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych;

4) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej, np. zdrowe i niezdrowe żywienie, choroba a leczenie, uczestnictwo w zajęciach ruchowych;

5) Nauka dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczne korzystanie ze środków transportu, zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin i zwierząt;

6) Wychowanie przez sztukę, a więc:

- odgrywanie ról i posługiwanie się rekwizytami,

- śpiew, taniec, muzykowanie,

- plastyka i prace ręczne;

7) Nauka rozumienia zjawisk atmosferycznych i unikanie

zagrożeń, np. rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku, niebezpieczeństwa wynikające z pogody (np. burza);

8) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, m.in. znajomość roślin i zwierząt (nazwy, wygląd, miejsca występowania);

9) Edukacja matematyczna, w tym liczenie, działania na zbiorach, odróżnianie prawej i lewej strony, określanie kierunków i położenia obiektów;

10) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

- orientacja na kartce papieru (np. lewy górny róg),

- organizowanie pola spostrzeżeniowego tak, by rozpoznać i zapamiętać obrazki;

- precyzja manualna i koordynacja wzrokowo-ruchowa;

- zainteresowanie czytaniem i pisaniem,

- uważne i chętne słuchanie opowiadań, bajek i rozmawianie o nich,

- rozumienie informacji podanych w formie graficznej (oznaczenia, symbole);

11) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne, a więc znajomość członków rodziny (imię, nazwisko, zawód), miejscowości, w której dziecko mieszka, świadomość przynależności narodowej (nazwa państwa, narodowości, języka, stolicy).

Drodzy Rodzice,

Zapraszamy do zapoznania się z naszą tablicą Learn, Play, Fun  (obok grupy Kraina Kubusia Puchatka), na której co miesiąc znajdziecie informację czego uczymy się na zajęciach języka angielskiego (słownictwo, piosenki, struktury gramatyczne, rymowanki, historyjki). Znajdziecie tam również ciekawostki o Wielkiej Brytanii oraz ciekawe artykuły w języku angielskim.   

Zapraszamy!

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU

 

 

Głównym celem nauki języka angielskiego w przedszkolu jest możliwość osłuchania z językiem obcym, rozróżnianie języka obcego od ojczystego, oraz rozwijanie zdolności
i umiejętności językowych dzieci w wieku przedszkolnym.

To stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci oraz wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości.

 

Nauka języka angielskiego w przedszkolu znacząco różni się od lekcji językowych 
w późniejszych latach edukacji szkolnej, bowiem koncentruje się na nauczaniu tylko dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

 

W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji.

 Przykładowe techniki nauczania słuchania to:

– słuchanie nauczyciela z jednoczesnym reagowaniem na jego rutynowe polecenia tj. Wstań, Usiądź, Czy możesz pozbierać…?, Czy możesz podać…?, Zaśpiewajmy, Powtórz;
– słuchanie i wykonywanie poleceń w ramach czynności plastycznych i manualnych, tj. pokoloruj, narysuj;

– reagowanie całym ciałem (Total physical response) na usłyszane polecenia tj. skacz, klaśnij w dłonie;

– wskazywanie właściwych przedmiotów – rozumienie ze słuchu;

– ogólne rozumienie usłyszanej historyjki.

 

Rozwijanie sprawności mówienia polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że w nauczaniu małych dzieci nadrzędną rolę przypisuje się rozumieniu ze słuchu; nie należy zmuszać dzieci do mówienia, respektując potrzebny im okres ciszy.

Głównym źródłem słownictwa na zajęciach z języka obcego na poziomie przedszkolnym są karty obrazkowe (flashcards), piosenki, wierszyki, rymowanki
i opowiadania (stories), przekazywane w formie nagrania oraz przez nauczyciela. 

Utrwaleniu słownictwa służą zabawy: Chinese whispers, Say Hello with your hand (foot, nose)! , Now you are cars! Drive!, Simon says…, What’s missing?, Spider, różnego rodzaju zgadywanki (Hide the flashcards), tory przeszkód z wykorzystaniem flashcards oraz zabawy Total Physical Response (TPR) – touch something green, bring something small, round.

              

Dziecko:

- potrafi przedstawić się w języku angielskim

- rozumie proste polecenia

- nazywa podstawowe kolory

- zna przynajmniej 3 słówka w zakresie jednego kręgu tematycznego

- rozpoznaje wprowadzane piosenki i wierszyki, próbuje je śpiewać/ recytować

- aktywnie i chętnie bierze udział w zabawach i grach

- reaguje na język gestem i słowem

- liczy w zakresie 1- 10

- chętnie słucha historyjek, wierszyków i piosenek

- rozumie proste polecenia nauczyciela

 

Zakres materiału leksykalnego wyznaczany jest przez tematy, bowiem
w nauczaniu dzieci słowa powinny być wprowadzane w zestawach leksykalnych, co ułatwia im zapamiętanie nowo poznanych słów. Kryterium wyboru tematów powinny być zainteresowania dziecka, czyli przede wszystkim elementy z najbliższego otoczenia dziecka.

Poniżej zamieszczony został zestaw grup leksykalnych, które są realizowane podczas nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Zakres materiału, liczba i poziom trudności słów zależy od grupy wiekowej.

- kolory

- liczby 1-10

- członkowie rodziny

- zwierzęta

- części ciała

- nazwy ubrań

- artykuły żywnościowe; owoce, warzywa, posiłki

- pomieszczenia w domu

- sprzęty domowe

- stany emocjonalne i uczucia

- codzienne czynności

- pogoda

- środki transportu

- zawody

- wiedza o kulturze anglosaskiej

- Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Mamy

 

Formy pracy

- praca z całą grupą. Praca z całą grupą umożliwia organizowanie zadań polegających na reagowaniu całym ciałem, chóralnym odtwarzaniu piosenek i wierszyków oraz gier i zabaw pozbawionych czynnika rywalizacji. Sprzyja ona początkowym etapom przyswajania danego materiału językowego i pozytywnie motywuje dzieci, które boją się samodzielnych działań
i indywidualnych wystąpień.

- praca w grupach. Organizując pracę w grupach kilkuosobowych, możemy przeprowadzić takie zadania jak zabawy konstrukcyjne i plastyczne, przygotowywanie mini-scenek, projekt. Ta forma pracy uczy dzieci funkcjonowania w grupie, dzielenia się pomysłami, przestrzegania zasad współpracy i rywalizacji. Ponadto, działając w grupie, dziecko czuje się pewniejsze i bezpieczniejsze.

- praca w parach. Praca w parach stwarza okazje do organizowania ćwiczeń typu role plays, polegających na odgrywaniu krótkich scenek i dialogów.

- praca indywidualna. Jest to forma pracy, która idealnie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z dzieckiem oraz do utrwalania i testowania umiejętności uczniów.


Gry i zabawy językowe - to świetna forma utrwalenia słownictwa, ale również wspaniała okazja na wspólne spędzenie czasu w domu.

 

„Uczenie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym wymaga szczególnych umiejętności ze strony nauczyciela. Małe dzieci, w rzeczywistości, nie mają jakiejś szczególnej, wewnętrznej motywacji, aby uczyć się języka obcego. Dlatego też nauczyciel musi ją stworzyć, wykreować, używając takich ćwiczeń, które byłyby dla dzieci najbardziej naturalne. Do takich właśnie ćwiczeń należą gry, zabawy, wyliczanki, rymowanki i piosenki.


      W procesie nauczania języka obcego na tym poziomie edukacyjnym gry mają znaczenie zasadnicze. Pozwalają one dzieciom bawić się, używając jednocześnie języka angielskiego. Gry i zabawy służą do doskonalenia różnych sprawności umysłowych, takich jak spostrzegawczość, uwaga, pamięć, umiejętność analizy i syntezy wzrokowej, zdolność porównywania i klasyfikowania. Stwarzają tym samym okazję do logicznego myślenia. Oprócz wartości edukacyjnych niosą ze sobą również wartości wychowawcze. Uczą zdrowej rywalizacji, pracy w drużynie i umiejętności przegrywania. Gry i zabawy mogą być wykorzystywane na każdym etapie zajęć – jako rozgrzewka językowa, jako coraz bardziej autonomiczne ćwiczenia lub jako powtórka w końcowym etapie zajęć. 


      Aby zabawa była dla dzieci ciekawa, powinna zawierać jak najwięcej elementów aktywizujących. Istnieje szeroki zakres tradycyjnych gier i zabaw ruchowych i to nauczyciel sam powinien dobierać je według zainteresowań dzieci, wprowadzając na przemian zabawy aktywne i bardziej ciche, spokojne, po to, aby uniknąć monotonii lub zbytniego hałasu czy zamieszania”[1]

Oto kilka ciekawych propozycji zabaw do wykorzystania również w domu:

  • Which one is missing? 

Rozkładamy flashcards na dywanie. Dzieci zamykają oczy.
Rodzic mówi: Close your eyes. Abracadabra, abracadabra, one, two, three.. open your eyes. Which one is missing? Zadaniem dzieci jest odgadniecie jakiego obrazka brakuje.

  • Guess the word

Kółeczko na środku kartki (która ma taką samą wielkość jak nasze flashcards). Tasujemy wszystkie flashcards i na wybraną kartę nakładamy kartę z wyciętą dziurką. Zadaniem dzieci jest odgadniecie rzeczy poprzez mały fragment.

  • Magic eye

Rozkładamy flashcards na dywanie. Nazywamy wszystkie rzeczy po kolei. Następnie odwracamy do dołu jedną kartę i ponownie nazywamy wszystkie karty razem z tą zasłoniętą. Potem znowu odwracamy drugą kartę i znowu nazywamy wszystkie karty razem z dwoma odwróconymi. Potem odwracamy trzecią, czwartą, itd. Dzieci cieszą sie, że potrafią nazwać wszystkie nawet tego nie widząc.

  •  „Simon says” 

Osoba wybrana na „Simona” staje w środku i podaje komendy poprzedzone słowami „Simon says…”, wykonując jednocześnie podaną komendę. Uczestnicy zabawy wykonują komendę tylko jeżeli jest ona poprzedzona słowami „Simon says…” i tylko jeżeli jest zgodna z tym, co demonstruje „Simon”. W przeciwnym wypadku uczestnicy zabawy nie mogą ruszyć się z miejsca

  • Kostka do gry

W sieci możemy znaleźć różne szablony kostek. Na kostce mogą być liczby, obrazki przedstawiające zabawki, zwierzątka, itd. Dzieci siedząc w kółeczku rzucają kostką i wypowiadają po angielsku co wypadło.

  • Kalambury

Dziecko losuje kartkę i musi narysować/pokazać, to co jest tam napisane. Reszta odgaduje po angielsku co to jest.

  • Zabawa w magnes  

Zabawę można przeprowadzić, gdy dzieci znają już nazwy części ciała. Dobieramy się parami. Wydajemy komendy i dotykamy się danymi częściami ciała, np.: Shoulder to shoulder; Knee to knee; Head to head; Arm to arm; itp

  • Zgadywanki 

Dzieci bardzo lubią tego typu zabawy. Można tu wykorzystać niezbędne w tym okresie nauki ilustracje, tzw. flashcards. Rodzic przygotowuje zestaw tematyczny, np. Toys (Zabawki) i losuje jedną ilustrację nie patrząc na obrazek. Odwraca ją w kierunku dzieci i próbuje zgadnąć, co jest na obrazku. np.: Rodzic wylosował lalkę – Is it a doll? YES/ NO

  • Matching pairs

Rozkładamy flashcards na dywanie, np. liczby. Zadaniem dzieci jest dopasowanie cyferek do ilości kropek.

  •  What have I got in my box? 

Rodzic chowa w pudełku rzecz lub ilustrację związaną z określonym tematem i pyta:
What have I got in my box? Dzieci kolejno zgadują, co może być w pudełku. Jeśli zgadną rodzic wyjmuje daną rzecz czy ilustrację. Zabawę można zmodyfikować. Chowamy w pudełku przedmiot o wyraźnym kształcie. Dziecko wkłada rączkę do pudełka i nie podglądając próbuje zgadnąć, co jest w środku

 

Udanej zabawy!

mgr Anna Ożga[1] http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5198

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apples and bananas

------------------------

Tydzień Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

Dnia 7 czerwca odbył się w naszym przedszkolu Tydzień Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii. Żądne nowych przygód oraz ciekawych odkryć przedszkolaki wybrały się w podróż do Anglii. Podróżując londyńskim, czerwonym autobusem zwiedzały najciekawsze zabytki Londynu: Big Ben, London Eye, London Bridge, Buckingham Palace. Zatrzymały się na herbatkę u królowej oraz poznały królewskich gwardzistów. Przy piosence „London Bridge is falling down” brały udział w różnych zabawach m.in.: „Wyspy”, „Lot samolotem”, „Kruki Tower of London”.

Podsumowaniem tygodnia był występ przedszkolaków, które zaśpiewały znane i lubiane piosenki m.in.: „Head, shoulders, knees and toes”, „Bingo”, „Touch your eyes”, „The wheels on the bus” oraz „Yummy twist”.

Celem wydarzenia było poznanie oraz przybliżenie kultury i cech charakterystycznych Wielkiej Brytanii, poszerzenie zasobu słownictwa, budowanie zainteresowania oraz postawy szacunku wobec innych kultur, uświadomienie roli i znaczenie języków obcych w naszym życiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miesiąc marzec - Public transport

 

The wheels on the bus go round and round.
round and round.
round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town!
---------------------------------------------------------

Revision czyli powtórzenie wiadomości - to forma zajęć, kiedy to poprzez zabawę utrwalamy poznane treści. Oto nasze zajęcia, na których zorganizowany został konkurs drużynowy. Wszystkie grupy na zakończenie dostały gromkie brawa.

 -----------------------------------------------------------------

Grudniowe zajęcia z języka angielskiego przebiegały pod hasłem Christmas is coming! Dzieci poznały nowe słownictwo, piosenki tj.We wish you a Merry Christmas, Reggie the Christmas reindeer, Jingle bells, a podczas słuchania historyjki obrazkowej pt.: Where is Reggie? zastanawialiśmy się czy Mikołajowi uda się naprawić nowe sanie… Był to również czas kiedy podczas wspólnej zabawy utrwalaliśmy poznane słownictwo: kolory, części ciała, pogodę, zwierzęta, artykuły spożywcze, ubrania oraz zwroty stałe.

 

 

What colour is this/ that frog? – blisko i daleko

W trakcie październikowych zajęć dzieci z grupy Tęczowej oraz Pluszowych Misiów poznały nazwy zwierząt oraz to czy znajdują się one blisko czy daleko (this/ that).

Ważnym ćwiczeniem, które wykonywały dzieci było ćwiczenie związane z Listening. Dzieci słuchały nazw kolorów wypowiadanych przez nauczyciela, kolorując tęczę. Oto efekty naszej pracy!

 

\

The lion is coming… 

„Every pre-primary teacher knows that stories are powerful tools which grasp pupils' attention and enhance their language development”.

Historyjki obrazkowe oparte powinny być na prostym słownictwie. Uczenie się za pomocą historyjek, podobnie jak w przypadku piosenek i rymowanek, jest ogromnie ważne
w nauce języka angielskiego w przedszkolu.

Słuchanie historyjek jest dla dzieci znajome i przyjemne a czując się swobodnie
w sytuacji wolnej od stresu, łatwiej przyswajają język. Historyjki pozwalają umiejscowić nowe słowa w kontekście, co pomaga w zrozumieniu i późniejszym zastosowaniu słownictwa. 

A oto kilka zdjęć z zajęć, na których słuchaliśmy historyjki Run, run, run –
The lion is coming poznając bohaterów: a Giraffe, a Mouse, a Zebra, an Elephant, a Parrot, a Lion.